Ventspils tehnikums logo Ventspils tehnikums logo
open menu open menu
Aizvērt
Sākums

Skola tagad

Dalīties
Url nokopēts !

“Neatlaidīgs darbs pārvar visu” – šie romiešu rakstnieka Vergilija vārdi ir Ventspils Tehnikuma devīze. Šie vārdi apliecina ne tikai laba profesionāļa iespējas, bet arī to, ka neatlaidīgi pūliņi un centība neizpaliek bez sasniegumiem un atzinības. Šāds ir skolas filozofiskais pamats, kas, gadiem ejot, nodrošinājis skolas attīstību.“Neatlaidīgs darbs pārvar visu” – šie romiešu rakstnieka Vergilija vārdi ir Ventspils Tehnikuma devīze un no 1912.gada iemūrēts skolas ēkas mūrī.

Šie vārdi apliecina ne tikai laba profesionāļa iespējas, bet arī to, ka neatlaidīgi pūliņi un centība neizpaliek bez sasniegumiem un atzinības. Šāds ir skolas filozofiskais pamats, kas, gadiem ejot, nodrošinājis tās attīstību.

Ventspils Tehnikuma mērķis ir būt mūsdienīgai, uz zināšanām un kvalitāti balstītai profesionālās un mūžizglītības pakalpojumu sniedzējai, kā arī profesionālās izglītības metodiskajam centram.


Izglītības piedāvājums

Ventspils Tehnikumā tiek piedāvātas iespējas apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas vairākās tautsaimniecībai nozīmīgās nozarēs: metālapstrāde un mašīnbūve, autotransports, enerģētika, elektronika, inženierkomunikācijas, datorsistēmas un programmēšana, ēdināšanas serviss, viesmīlība, viesnīcu un tūrisma pakalpojumi un grāmatvedība. Skola īsteno arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmas, kā arī pieaugušo tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas.

Skolā pārsvarā mācās jaunieši no Kurzemes reģiona, tomēr pēdējos gados ir pieaudzis audzēkņu skaits no citiem reģioniem.

Audzēkņu uzņemšanas rezultāti valsts budžeta finansētajās vietās

Pēdējos 5 gadus Ventspils Tehnikums izpilda paredzēto jauno audzēkņu uzņemšanas plānu.

Izglītojamo skaits konkrētajās izglītības programmās pēdējos piecos mācību gados

Nr.p.k.Izglītības programmas2014./2015.2015./2016.2017./2018.2018./2019.2019./2020.
1235678
KOPĀ:760828855822791
1Autotransports, kvalifikācijas " Automehāniķis"95107124117110
2Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli, kvalifikācijas " Datorsistēmu tehniķis" un "Programmēšanas tehniķis"286493111130
3Enerģētika un elektrotehnika, kvalifikācija "Elektrotehniķis"6684678365
4Inženiermehānika, kvalifikācija " Mašīnbūves tehniķis"8274878081
5Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija, kvalifikācija " Inženierkomunikāciju tehniķis"1811172219
6Tūrisma pakalpojumi, kvalifikācija " Tūrisma pakalpojumu konsultansts"00235363
7Viesnīcu pakalpojumi, kvalifikācija " Viesnīcu pakalpojumu speciālists", "Viesu uzņemšanas dienesta speciālists"19116215011892
8Ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija " Kuģa pavārs", "Restorānu pavārs", "Pavārs", "Ēdināšanas pakalpojumu speciālists", '"Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz pasažieru kuģiem"194205229181183
9Elektronika, kvalifikācija "Elektronikas tehniķis"0111166
10Grāmatvedība, kvalifikācija "Grāmatvedis"3038273026
11"Mehatronika" kvalifikācija " Mehatronisko sistēmu tehniķis"16341900
12Komerczinības, kvalifikācija " Reklāmas pakalpojumu speciālists"1315800
13Metināšana, kvalifikācija metinātājs MMA/MAG, TIG181702116
14Kokapstrāde, kvalifikācija " Būvkonstrukciju galdnieks"96000

Sadarbība ar uzņēmumiem

Ventspils Tehnikuma viena no darbības prioritātēm ir audzēkņu sagatavošana atbilstoši darba tirgus un darba devēju prasībām, tāpēc viena no nozīmīgākajiem uzdevumiem un rīcības virzieniem ir veiksmīgas un abpusēji korektas sadarbības veidošana ar nozaru asociācijām un nozaru uzņēmumiem.

Ik gadus sadarbībā ar nozaru asociācijām un Ventspils Tehnikuma Konventu tiek izvērtētas prioritātes audzēkņu uzņemšanai konkrētajam mācību gadam, kā arī izvērtētas jaunu izglītības programmu uzsākšanu iespējas un nepieciešamība.

Jau 2011.gadā pēc Ventspils Tehnikuma pasūtījuma tika veikts “Pētījums par Kurzemes plānošanas reģiona uzņēmumu pieprasījumu pēc profesionālās izglītības iestāžu sagatavotiem speciālistiem un to kvalifikācijas novērtējumu”, kas būtībā bija pamats Ventspils Tehnikuma attīstības stratēģijas pilnveidošanai un prioritāšu noteikšanai. Vienlaikus tas sniedza apstiprinājumu arī mūsu ieceru pamatotībai.

Galvenie sadarbības virzieni ar nozaru uzņēmumiem iedalāmi vairākās būtiskās prioritātēs:

 • Izglītības programmu izstrādāšana un pilnveide, kas ietver sevī darba devēju ieteikumus par apgūstamajiem moduļiem, tēmām un prasmēm, vienlaikus, izvērtējot nepieciešamību izstrādāt jaunas un mūsdienīgas izglītības programmas;
 • Prakšu un darba vidē balstītās apmācības nodrošināšana, kur nozīmīga loma ir tieši darba devējiem, kā nozīmīgākajiem audzēkņu iepazīstinātājiem ar aktualitātēm konkrētajās nozarēs un uzņēmumos, jaunieši apgūst prasmes, kuras nepieciešamas konkrētajā uzņēmumā vai ražotnē, iepazīst tās vidi un tradīcijas;
 • Pedagogu apmācība ir nozīmīga ikkatras izglītības iestādes attīstības sastāvdaļa, kas nesaraujami saistīta ar jaunu tehnoloģiju ienākšanu konkrētajās ražotnēs, teorētisko zināšanu papildināšanu un praktisko iemaņu pilnveidi;
 • Profesionālās meistarības konkursu organizēšana un dalībnieku prasmju vērtēšana.

Ventspils Tehnikums ir viena no 6 pirmajām izglītības iestādēm, kura ar Ventspils pilsētas pašvaldības un sadarbībā ar mašīnbūves uzņēmumu Bucher Municipal uzsāka darba vidē balstīto mācību programmu, kas nu jau pēc 6 gadiem kļuvusi par vispārpieņemtu un atbalstītu apmācības sistēmu. ieviešana.

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1. ietvaros darba vidē balstītās mācības apguva vai apgūst 66 jaunieši, bet praksēs bijuši 466 audzēkņi.

Nr.p.k.MĀCĪBU GADSDVB MĀCĪBASDVB PRAKSES
1Izglītojamo skaits
2017./2018.
8128
2Izglītojamo skaits
2018./2019.
32179
3Izglītojamo skaits
2019./2020.
26159
KOPĀ:66466

Mācību process

Mācību darba organizēšana Ventspils Tehnikumā ir prioritāra, skolotāji izmanto daudzveidīgas, mācību satura apguvei piemērotas mācību metodes. Visu programmu audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt dažādus uzņēmumus, kā arī nozaru izstādes. Audzēkņi piedalās konkursos un projektos. Skolā tika īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts „Modulārās sistēmas izveide prioritārās izglītības grupās un mācību procesa kvalitātes uzlabošana”, kura ietvaros tika uzlabots mācību saturs un izstrādāta modulārās apmācības sistēma, nodrošinot konkurētspējīgu un darba tirgum atbilstošu izglītību. Skolā regulāri tiek atjaunota un pilnveidota materiālā bāze. Aktuālā informācija, kā arī dažādi mācību materiāli tiek ievietoti skolas mājaslapā.

Vienlaikus īpaša uzmanība tiek pievērsta mācību procesa kvalitātei, kur viens no izmērāmajiem rādītājiem ir jauniešu uzrādītās zināšanas centralizētajos eksāmenos un profesionālās kvalifikācijas eksāmenos.

Lai uzlabotu vispārizglītojošo priekšmetu mācīšanas kvalitāti un centralizēto eksāmenu rezultātus:

 • ceturto gadu tiek veikta visu 1.kursa audzēkņu zināšanu salīdzinošā diagnostika matemātikā, iespēju robežās arī latviešu valodā un angļu valodā, dati analizēti dinamikā;
 • izvērtēta iespēja audzēkņus iedalīti grupās atbilstoši zināšanu līmenim, plānots regulārs zināšanu progresa vērtējums;
 • tiek nodrošinātas papildus konsultācijas;
 • pedagogiem tiek nodrošināta papildus apmācība;
 • īpaši tiek atbalstīta metodisko materiālu izstrādāšana.

Ventspils Tehnikums sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru ir vadošais partneris vispārizglītojošā satura reformas īstenošanai profesionālajā izglītībā.

Savukārt profesionālās kvalifikācijas eksāmenā uzrādītie rezultāti pēdējos piecos mācību gados, procentuāli norādot audzēkņu skaitu, kuri profesionālās kvalifikācijas eksāmenā saņēmuši 7 un vairāk balles (no kopējā kārtojošo skaita):


Pedagogi

Šajā mācību gadā Ventspils Tehnikumā strādā vairāk kā 70 pedagogu, visiem ir atbilstošas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kā arī pieredze pedagoģiskajā darbā. Pedagogu vidējais vecums ir 44 gadi, ko sekmē jauno kolēģu pievienošanās darbam mūsu skolā. Par tradīciju ir kļuvis uzaicināt papildināt pedagogu kolektīvu kārtējā gada labākajiem Ventspils Tehnikuma absolventiem, kuri pierādījuši savas zināšanas profesionālās meistarības konkursos, uzsākuši tālāko izglītošanos augstākajās izglītības iestādēs un ir motivēti darbam ar jauniešiem.

Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus, piedalās projektos un semināros ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs. Novērtējot pedagogu profesionālo darbību, komisija atbalstīja pedagogu iniciatīvu:

 • trešo kvalifikācijas pakāpi ieguva 9 pedagogi
 • otro kvalifikācijas pakāpi ieguva 11 pedagogi

Klāvs Doniņš: «Mūsu skolotāji ir profesionāli un ieinteresēti palīdzēt mums apgūt visu jauno un nepieciešamo. Ne tikai aprīkojums, kas mūsu skolā ir lielisks, bet galvenā ir skolotāju attieksme pret mums, kas palīdz un motivē.»


Skolas un ģimenes sadarbība

Liela uzmanība pievērsta skolas un ģimenes sadarbības nodrošināšanai. Katra mācību gada sākumā notiek pirmo kursu audzēkņu vecāku informatīva tikšanās, kurā visiem vecākiem ir iespēja iepazīties ar skolotājiem un skolas telpām. Reizi semestrī ir vecāku diena, kad vecākiem ir iespēja tikties ar skolotājiem un pārrunāt interesējošos jautājumus. Grupu audzinātāji regulāri sazinās ar vecākiem.


Sociālais nodrošinājums un atbalsts

Lai nodrošinātu izglītības iestādes audzēkņiem iespēju kvalitatīvi un motivēti mācīties, ir radīti priekšnoteikumi arī netraucētam mācību procesam. Ir labiekārtotas mācību klases un darbnīcas, ikkatram, kuram tas nepieciešams, tiek nodrošināta vieta dienesta viesnīcā, skolā strādā mācību bistro, kurā var nobaudīt siltas pusdienas.

Vienlaikus atbilstoši Ventspils Tehnikuma Stipendiju piešķiršanas nolikumam ikkatram audzēknim atbilstoši uzrādītajām zināšanām un iesaistei Tehnikuma sabiedriskajai dzīvei, ir iespēja saņemt stipendiju no 10 euro (minimālā stipendija) līdz 150 euro (maksimālā stipendija).

Būtiska uzmanība pievērsta audzēkņu fiziskajai drošībai (Tehnikumā ir ieviests iekšējais drošības dienests), darba drošības jautājumiem, psiholoģiskā atbalsta sniegšanai un mērķtiecīgu karjeras atbalsta pasākumu īstenošana.

Tomēr īpaši būtiskas izmaiņas Ventspils Tehnikumā ir no 2019.gada 1.septembra, kad tika izveidotas četras “atbrīvoto” grupu audzinātāju amata vietas. Šie grupu audzinātāji ir ļoti pieredzējuši pedagogi, kuri nav nodarbināti mācību priekšmetu pasniegšanā, bet viņu galvenais uzdevums ir atbalsta sniegšana izglītojamiem – sekmju, kavējumu un uzvedības uzraudzība, saziņa ar vecākiem un atbildīgajām iestādēm attiecībā uz konkrētajiem audzēkņiem, audzināšanas darbs un audzēkņu personības pilnveides sekmēšana.


Tradīcijas un interešu izglītība

1938. gadā tika iesvētīts skolas karogs, ko izšuva skolas audzēknes ilggadējās rokdarbu skolotājas un akvarelistes Irmas Leskinovičas vadībā. To rotā uzraksts: „Darbs pārvar visu”, kas ir Tehnikuma devīze un vadmotīvs. Neatlaidība mērķu sasniegšanā ir viena no būtiskākajām īpašībām, kas nepieciešama ikkatram Ventspils Tehnikumā ienākušajam.

Ventspils Tehnikums var lepoties ar tradīcijām, kuras tiek kopīgi, piedaloties gan Tehnikuma darbiniekiem, gan audzēkņiem, godātas.

Pirms uzsākt katru kārtējo mācību gadu Ventspils Tehnikuma telpās īpašā Pirmā kursa dienā tiekas visi jaunieši, kuri nolēmuši uzsākt mācības mūsu tehnikumā un saņēmuši apliecinājumu par iespēju šeit mācīties. Audzēkņi un viņu vecāki iepazīstas ar grupu audzinātājiem, pedagogiem, iepazīst mācību un atpūtas telpas, nepieciešamības gadījumā izstaigā dienesta viesnīcu.

Katru mācību gadu mēs iesākam ar Zinību dienu Olimpiskā centra “Ventspils” lielajā hallē. Ik reizi klātesošie tiek iepazīstināti ar jaunajiem pedagogiem, tiek sagaidīta Audzēkņu pašpārvaldes prezidenta ceļavārdi jauniešiem, svinīgi tiek sagaidīti pirmkursnieki.

Ik gadu otrajā mācību dienā notiek 1.kursa sporta diena, kurā ar dažādu uzdevumu palīdzību jaunieši iepazīst savus grupas biedrus, bet īpaši uzdevumi paredzēti pilsētas iepazīšanai, noslēgumā visiem tiekoties atrakciju parkā “Lemberga hūte”.

Īpašā Skolotāju dienas pasākumā tiek godināti mūsu skolas pedagogi, un šo pasākumu plāno un īsteno audzēkņu pašpārvalde.

Katru rudeni Ventspils Tehnikumā īpašs gods tiek izrādīts gan brīvības cīnītājiem, organizējot pasākumu un arī lāpu gājienu uz Balto krustu (Meža kapos), gan Latvijas valstij, svinot tās dzimšanas dienu ar muzikālu uzvedumu teātra namā “Jūras vārti”. Par tradīciju ir kļuvis veidot video sveicienus mūsu valstij, atbildot tikai uz vienu jautājumu– Kas ir mana Latvija?.

Īsi pirms 1.semestra beigām mēs atvadāmies no ceturto kursu audzēkņiem, kuri tiekas savā pasākumā kopā ar skolotājiem un skolas darbiniekiem. Piederības, cieņas un mīlestības apliecinājums skolai ir Žetonvakars vadmotīvs.

Ziemassvētku un Mīlestības svētku pasākumi ir Ventspils Tehnikuma pasākumu kalendārā un tiek godam svinēti. Ir dažādi koncerti un sporta sacensības. Tomēr jo īpaši ir divi pasākumi, kas ir īpaši gaidīti – Pateicības diena un Izlaidums.

Pateicības dienā mēs Ventspils Tehnikumā ar pateicību un dziļu cieņu sagaidām audzēkņus, kuri skandinājuši Tehnikuma vārdu olimpiādēs, profesionālās meistarības konkursos, kā arī viņu vecākus un pedagogus. Tehnikuma vadība saka lielu paldies un piešķir piemiņas balvas, kurās iegravēts “Ventspils Tehnikuma Lepnums”.

“Izlaidums ir mācību gada noslēgums un balva par labi padarītu darbu, ik gadus, atvadoties no mūsu absolventiem, pārņem smeldzīga sajūta, ka vai nākamie audzēkņi būs tikpat radoši, motivēti un interesanti, un katru septembri skatoties uz 1.kursa audzēkņiem ir sajūta – būs! Mūsu tradīcijas turpināsies, mēs ar savu darbu pārvarēsim visu!”
/K.Vāgnere-Davidova, Ventspils Tehnikuma direktore/

Skolā darbojas audzēkņu pašpārvalde. Skolai ir savas svētku svinēšanas tradīcijas, kā arī iespēja jauniešiem iesaistīties interešu izglītības aktivitātēs – dažādās sporta veidu sekcijās, dziedāšana korī un attīstīt dejotprasmi deju kolektīvā. Karogs skolai tika atdots 1990. gadā.


Skolas attīstība

Ilgtermiņa mērķis – ekselences skola profesionāļiem.
Īstermiņa mērķis – paaugstināt profesionālās izglītības prestižu un mainīt sabiedrības attieksmi un viedokli par profesionālo izglītību.

Atbilstoši Ventspils Tehnikuma attīstības stratēģijai, darbība tiek plānota un īstenota trijās stratēģiskajās programmās:

 1. izglītības programmu attīstība, paaugstinot īstenotās izglītības kvalitāti un daudzveidīgojot izglītības piedāvājumi;
 2. sadarbības pilnveide ar sociālajiem un sadarbības partneriem, lai nodrošinātu efektīvu un rezultatīvu darbību, kā arī dažādotu sadarbības formas;
 3. institucionālā attīstība, paaugstinot profesionālās izglītības prestižu un Ventspils Tehnikuma kā kvalitatīvas un perspektīvas ar mūsdienīgu infrastruktūru, cilvēkresursiem un aprīkojumu nodrošinātas profesionālās izglītības kompetences centra atpazīstamību un pievilcību.

Lai sasniegtu šajās stratēģiskajās programmās paredzēto ir noteikti vairāki darbības uzdevumi, kuri ir prioritātes ikvienam mūsu skolas darbiniekam atbilstoši savai kompetencei:

 • izveidot profesionālās vidējās izglītības piedāvājumu atbilstoši Ventspils un Kurzemes reģiona tautsaimniecības vajadzībām;
 • izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi;
 • nodrošināt un veikt monitoringu kvalitatīvam mācību procesam;
 • piesaistīt jaunus pedagogus un veikt pedagogu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;
 • nodrošināt metodiskā centra funkciju;
 • izveidot un īstenot mūžizglītības aktivitātes.
close

Mēs izmantojam Sīkdatnes, lai nodrošinātu jums vislabāko mājas lapas izmantošanas pieredzi. Aizverot šo banneri, klikšķinot un turpinot izmantot ventspilstehnikums.lv, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.

close